You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.26

Kubernetes v1.26 tài liệu này không còn được duy trì. Phiên bản đang xem hiện tại là một snapshot tĩnh. Để rõ hơn về tài liệu bản cập nhật, xem phiên bản mới nhất.

Kubernetes là một công cụ điều phối container mã nguồn mở giúp tự động hóa triển khai, nhân rộng và quản lý các ứng dụng containerization. Dự án mã nguồn mở được host bởi Cloud Native Computing Foundation (CNCF).


Hiểu rõ những căn bản

Tìm hiểu về Kubernetes và các khái niệm cơ bản của nó.
Dùng thử Kubernetes

Thực hiện theo các hướng dẫn để tìm hiểu cách triển khai các ứng dụng trong Kubernetes.
Cài đặt một cluster

Kubernetes chạy dựa trên tài nguyên và nhu cầu của bạn.
Tìm hiểu cách sử dụng Kubernetes

Tra cứu các tác vụ phổ biến và cách thực hiện chúng theo các bước.
Tra cứu thông tin tham khảo

Duyệt qua thuật ngữ, cú pháp dòng lệnh, loại tài nguyên API và tài liệu công cụ cài đặt.
Đóng góp cho tài liệu

Bất cứ ai cũng có thể đóng góp, cho dù bạn là người mới tham gia dự án này hay bạn đã có thời gian làm việc lâu dài với Kubernetes.
Tải xuống Kubernetes

Nếu bạn đang cài đặt Kubernetes hoặc nâng cấp lên phiên bản mới nhất, hãy tham khảo các ghi chú phát hành hiện tại.

Về tài liệu

Website này lưu tài liệu của phiên bản hiện tại và 4 phiên bản trước đây của Kubernetes.

Last modified April 13, 2020 at 9:10 AM PST: Fix left menu button on mobile (docs home page) (77fde22ea9)