You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.26

Kubernetes v1.26 tài liệu này không còn được duy trì. Phiên bản đang xem hiện tại là một snapshot tĩnh. Để rõ hơn về tài liệu bản cập nhật, xem phiên bản mới nhất.

Các biến môi trường của Container

Trang này mô tả các tài nguyên có sẵn cho các Containers trong môi trường Container.

Môi trường container

Môi trường Container trong Kubernetes cung cấp một số tài nguyên quan trọng cho Container:

  • Một hệ thống tệp tin (filesystem), là sự kết hợp của một image và một hoặc nhiều volumes.
  • Thông tin về chính container đó.
  • Thông tin về các đối tượng (object) khác trong cluster.

Thông tin container

Hostname của một Container là tên của Pod mà Container đang chạy trong đó. Có thể lấy thông tin qua lệnh hostname hoặc lệnh gọi hàm gethostname trong libc.

Tên của Pod và namespace có thể lấy ở các biến môi trường thông qua downward API.

Các biến môi trường do người dùng định nghĩa từ định nghĩa của Pod cũng có trong thông tin của Container, như là mọi biến môi trường khác được xác định tĩnh trong Docker image.

Thông tin cluster

Một danh sách tất cả các services đang chạy khi một Container được tạo đều có trong Container dưới dạng các biến môi trường. Các biến môi trường này đều khớp với cú pháp của các Docker links.

Đối với một service có tên là foo ánh xạ với Container có tên là bar, các biến sau được xác định:

FOO_SERVICE_HOST=<host mà service đang chạy>
FOO_SERVICE_PORT=<port mà service đang chạy>

Các services có địa chỉ IP và có sẵn cho Container thông qua DNS nếu DNS addon được enable. 

Có gì tiếp theo

Last modified June 29, 2022 at 2:21 PM PST: Fix broken link in vi (b912484b5b)